Iskérka, sociální centrum denních aktivit

Centrum na podporu duševního zdraví - Rožnov pod RadhoštěmRealizované aktivity v roce 2012

Projekt „S uživateli sociálních služeb a nizozemskou expertízou k systémovým změnám"
Rok 2012 byl 2. rokem realizace tříletého projektu financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Byl dokončen a vyhodnocen rozsáhlý narativní výzkum zaměřený na zjištění silných a slabých stránek pro zaměstnávání osob s duševním onemocněním a jejich motivace k práci. Dále proběhl výzkum u zaměstnavatelů ve spolupráci s Bc. Kvitovou. Mezinárodní projekt a výzkum benefitů ze zapojení do klientského časopisu byly inspirací pro bakalářskou práci Michaely Vašků "Journey from illness" (Cesta z nemoci), která zvítězila v mezinárodní soutěži "Centra pre filantropiu" v Bratislavě. Pokračovala práce týmu uživatelů, zapojení nizozemských expertů a spolupráce s Úřadem práce ČR a Psychiatrickou léčebnou v Kroměříži.

V projektu jsme v roce 2012 dále organizovali  tři mezinárodní stáže s workshopy, z toho jednu v ČR a dvě v Nizozemsku.

 • TŘETÍ KRÁTKODOBÁ MEZINÁRODNÍ STÁŽ PROJEKTU proběhla ve dnech 21. - 25. 3. 2012 v ČR za účasti zástupců De Boei a psychiatrické léčebny GGzE Eindhoven, dále za účasti nizozemského dodavatele expertíz Siebo Hakse a supervizorky Yvette Bommelje. Program zahrnoval následující aktivity a workshopy:

  a) prohlídka Psychiatrické léčebny v Kroměříži s prezentací ředitele Prim. MUDr.     Petra Možného dne 22. 3. 2012
  b) školící workshop"Empowerment, aktivní role klienta v ozdravném procesu"     v Psychiatrické léčebně v Kroměříži dne 22. 3. 2012
  c) workshop k podnětům z Psychiatrické léčebny s NL experty v Rožnově p. R.     dne 23. 3. 2012, rozhovory s absolventy léčby, sběr podnětů ke zlepšení
  d) prezentace práce týmu expertních klientů a dosavadních výstupů narativního     výzkumu A06 dne 23. 3. 2012, informace o výzkumu De Boei-USA, diskuse
  e) školící workshop "Peer expert" konaný dne 24. 3. 2012 pro členy týmu     expertních klientů v Iskérce - o.s. a lektorovaný NL peer specialistou Bram     Berkvens
  f) školící workshop na téma "Řízení kvality a rizik" konaný dne 24. 3. 2012 pro     členy řídícího týmu v Iskérce - o.s. a lektorovaný Hansem Marechalem a Siebo     Hakse
  g) školící workshop na téma "Spolupráce s rodinou v ozdravném procesu",     konaný dne 24. 3. 2012 pro zástupce ÚP a členy týmů v Iskérce - o.s. lektorovaný     Giel Verhaegh
  h) diskuse o dosažených výsledcích a dalších úkolech projektu, závěrečné hodnocení     supervizorky Yvette Bommelje

 •  
   

  Fotografie z akce zde...         Videoreportáž z akce zde...


 • ČTVRTÁ KRÁTKODOBÁ MEZINÁRODNÍ STÁŽ PROJEKTU se uskutečnila ve dnech 7. - 14. 9. 2012 v Nizozemsku za účasti členů řídícího i expertního týmu. Cílem bylo zjistit možnosti zaměstnávání osob s duševním onemocněním v Nizozemsku z pohledu cílové skupiny - nizozemských klientů. Program zahrnoval následující aktivity a workshopy:

  a) jednání mezinárodního řídícího týmu za účasti manažera De Boei Hans     Marechala a nizozemských expertů Barbary van Santen a Siebo Hakse
  b) návštěva aktivizačních programů De Boei ("Kunst" - Umění, Kontakt),     prohlídka aktivizačních programů v areálu GGzE (areál La Plazza, zookoutek,     aktivizační centrum aj.)
  c) jednání peer expertů z De Boei a Iskérky, zkušenosti se zaměstnáváním z     pohledu (bývalých) uživatelů, současných pracovníků De Boei - dotazování     pracovníků projektu dle strukturované osnovy
  d) prezentace pracovně-vzdělávacího projektu Stjiel ve městě Landgraaf,     prohlídka dílen, postup tréninkového zaměstnávání - pracovní rehabilitace -     podporované zaměstnávání - otevřený trh práce
  e) prezentace dosavadních výstupů narativního výzkumu De Boei-USA,     diskuse se zpracovatelkou Dorine van den Berk
  f) návštěva biofarmy Eersel a prezentace pracovních programů pro osoby s     duševním onemocněním a další cílové skupiny osob se zdravotním postižením,     spolupráce s obcí Eersel (společenská odpovědnost firem)
  g) workshop na téma Spolupráce s rodinami pod vedením Giel Verhaegha,     společná diskuse s bývalými klienty De Boei a jejich rodinnými příslušníky, peer     experty z De Boei a Iskérky
  h) jednání se supervizorkou Yvette Bommelje a expertem Siebo Hakse,     hodnocení průběžné realizace projektu, diskuse k zadání produktu A07

 •  
   

  Fotografie z akce zde...         Videoreportáž z akce zde...


 • PÁTÁ KRÁTKODOBÁ MEZINÁRODNÍ STÁŽ PROJEKTU proběhla ve dnech 29. 10. - 2. 11. 2012 v Nizozemsku za účasti členů řídícího a expertního týmu, zdravotně-sociální pracovnice Psychiatrické léčebny v Kroměříži Mgr. Blanky Skopalové a zástupců Úřadu práce ve Zlíně Mgr. Miriam Majdyšová a Bc. René Polácha. Cílem stáže bylo zjistit podmínky pro zaměstnávání v Nizozemsku a zkušenosti se zaměstnáváním osob s duševním onemocněním z pohledu firem. Velmi obsažný program zahrnoval následující aktivity a workshopy:

  a) školící workshop s nizozemským expertem Siebo Haksem s názvem "Pracovní     integrace v Nizozemsku", seznámení s problematikou a metodami podpory     zaměstnávání u osob s duševním onemocněním v Nizozemsku
  b) návštěva společnosti Phillips, představení reintegračního projektu Annelies Spek     zaměřeného na osoby s autismem, jehož cílem je školení a praxe přímo na     pracovišti i příprava na otevřený trh práce, prezentace specifických metod práce s     autisty
  c) návštěva nadace "Fashion with a Mission" pod vedením Anke Blumenberg,     která se zaměřuje na přistěhovalecké ženy s psychosociálními problémy, ženy     pracují v šicích dílnách, návrhy dodává mladý úspěšný návrhář Claes Iversen pod     značkou "Ami-e-toi", to umožňuje prodej výrobků pro movitější klientelu
  d) návštěva celonárodní společnosti pro integraci s názvem "Crazy On Work", jejímž     cílem je podpora zaměstnanosti osob s psychosociálními problémy a duševním     onemocněním, prezentace a diskuse s Ronaldem Gekopwerk
  e) návštěva Úřadu práce UWV a školící workshop s názvem "Úřady práce a podpora     v nezaměstnanosti v Nizozemsku" - školení zástupců úřadu práce (UWV) a města     Eindhoven v otázkách státní sociální podpory v nezaměstnanosti a programů na     podporu zaměstnanosti v Nizozemsku pod vedením manažera odboru služeb pro     nezaměstnané J. J. M. de Backera
  f) návštěva organizace partnera De Boei, která poskytuje aktivizační a pracovně -     vzdělávací programy osobám s psychosociálními problémy a duševním     onemocněním
  g) návštěva regionální psychiatrické léčebny GGzE v Eindhovenu, představení     aktivizačních programů De Boei Plaza - prodej a výroba dárkových předmětů,     aranžmá a prodej květin, secondhand, občerstvení, knihařská dílna, kadeřnictví,     kavárna / restaurace, klubovna, hřiště, koncerty, ZOO koutek, skleník, truhlářská     dílna, opravna kol
  h) návštěva pracovních a vzdělávacích programů De Boei "Kunst - Umění" a     "Kontakt" přemístěných do nových prostor, které jsou určeny pro klienty De Boei     a GGzE, návštěva prodejny s výtvarným a užitým uměním provozované     klienty pro širokou veřejnost
  i) prohlídka bio-farmy na výrobu sýrů s reintegračními programy Bladel,     prezentace pracovních programů v centru denních aktivit De Boei v Blaadenu,     diskuse s uživateli služeb a sociálními pracovníky
  j) návštěva firmy "Relim" a školící workshop s názvem "Pracovní rehabilitace,     rekvalifikační program a pracovní příležitosti Relim - Landgraaf" - seznámení s     reintegračními a vzdělávacími programy v regionu Jižního Limburgu pod vedením     experta Co Huygena
  k) návštěva firmy "The Risse Group" a školící workshop s názvem "Školící a     vzdělávací programy Risse group - Weert" - seznámení s programy pracovní     rehabilitace, vzdělávání a podporovaného zaměstnávání v regionu Weert - Risse     Group pod vedením Toine Witters
  l) supervize Yvette Bommelje za účasti experta Siebo Hakse a manažerky     projektu, hodnocení dosud realizovaných aktivit a produktů projektu

 

Fotografie z akce zde...         Videoreportáž z akce zde...Za účelem spolupráce na analytických produktech projektu a informovanosti veřejnosti jsme dále organizovali následující pracovní a informativní workshopy:

 • WORKSHOP SE ZDRAVOTNĚ-SOCIÁLNÍMI PRACOVNÍKY LÉČEBNY - ROŽNOV P. R., 8. 6. 2012
  Cílem workshopu byla diskuse a sběr podnětů zdravotně-sociálních pracovnic v návaznosti na 3. mezinárodní stáž a předchozí workshop v léčebně

 •  

  Fotografie z akce zde...


 • WORKSHOP NA ÚŘADĚ PRÁCE VE ZLÍNĚ S VEDOUCÍMI KONTAKTNÍCH CENTER ZLÍNSKÉHO KRAJE - ZLÍN, 5. 10. 2012

  Dne 5. 10. 2012 proběhl na Krajském úřadě práce ve Zlíně workshop s vedoucími pracovníky kontaktních míst úřadu práce v rámci Zlínského kraje za účasti ředitele ÚP ve Zlíně Mgr. Petra Janíčka. Cílem workshopu bylo prezentovat výstupy narativního výzkumu v oblasti zaměstnanosti a prezentovat cílovou skupinu a záměry projektu. Dalším cílem byla výměna informací a podnětů se zástupci Úřadu práce ve Zlíně ke společné práci na produktech A07, A08, A09 a A13. Program workshopu byl následující:

  a) seznámení s projektem a jeho cíli, realizovanými a plánovanými aktivitami a     produkty
  b) seznámení s organizační strukturou a pracovníky projektu - řídící tým, mezinárodní     řídící tým, tým expertních klientů
  c) prezentace členů týmu expertních klientů na téma "Uzdrav se sám" a "Rada     uživatelů"
  d) prezentace výstupu narativního výzkumu A06 manažerkou projektu
  e) diskuse pracovníků projektu s vedoucími kontaktních center ÚP v rámci Zlínského     kraje
  f) jednání k plánovanému výzkumu u zaměstnavatelů - cíle a formulace výzkumných     otázek ve spolupráci s Bc. Kvitovou a Mgr. Majdyšovou

 •  

  Fotografie z akce zde...         Videoreportáž z akce zde...


 • WORKSHOP S PRACOVNÍKY PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY V KROMĚŘÍŽI - KROMĚŘÍŽ, 23. 10. 2012

  Dne 23. 10. 2012 proběhl v Psychiatrické léčebně Kroměříž pracovní workshop s Prim. MUDr. Petrem Možným a sociálními pracovnicemi. Workshopu se účastnili také pracovníci týmu expertních klientů a řídícího týmu. Náplní workshopu bylo:

  a) prezentace průběžných výsledků projektu, realizovaných a plánovaných akcí a     produktů
  b) seznámení s výstupy narativního výzkumu A06 - prezentace manažerky projektu,     diskuse s účastníky
  c) prezentace výstupů dotazování u čerstvých absolventů léčby, podněty ke změnám     v léčebně
  d) info Prim. Petra Možného k Strategii reformy psychiatrické péče připravované     MZČR
  e) diskuse s pracovníky PLKM, úkoly a strategie dalšího postupu
  f) shrnutí a vyhodnocení další spolupráce v rámci projektu
 • SHRNUJÍCÍ INFORMATIVNÍ WORKSHOP PROJEKTU "CO SE PODAŘILO VE 2. ROCE PROJEKTU ANEB JAK DOPADL NARATIVNÍ VÝZKUM U KLIENTŮ A V ČEM NÁS INSPIROVALY STÁŽE V NIZOZEMSKU" - ROŽNOV P. R., 14. 12. 2012

  Dne 14. 12. 2012 proběhl v Iskérce - o.s. informativní workshop za účelem předání výstupů dílčích produktů projektu sociálním pracovníkům, klientům Iskérky a jejich rodinným příslušníkům. Byly prezentovány výstupy narativního výzkumu A06 prováděného u uživatelů služeb (případové studie). Dále byly představeny dvě akademické práce se související tématikou - bakalářská práce "Journey from illness" - Cesta z nemoci" Michaely Vašků oceněná v Bratislavě a rozpracovaná diplomová práce Bc. Olgy Kvitové, jejíž součástí je výzkum u zaměstnavatelů s cílem identifikovat bariéry zaměstnávání osob s duševním onemocněním. Ve společné prezentaci podnětů ze stáže vystoupili členové expertního a řídícího týmu, dále zástupkyně Psychiatrické léčebny v Kroměříži Mgr. Blanka Skopalová a zástupkyně ředitele Úřadu práce ve Zlíně Mgr. Miriam Majdyšová. Manažerka projektu shrnula systémová doporučení vyplývající ze stáží a postup další práce na projektu. Tématiku změn v koncepci psychiatrické péče v České republice prezentoval ředitel Psychiatrické léčebny v Kroměříži Prim. MUDr. Petr Možný. Workshop přinesl řadu inspirativních podkladů a probíhal dle následujícího programu:

  a) prezentace výsledků narativního výzkumu (případové studie českých klientů)
  b) představení diplomové a bakalářské práce Bc. Olgy Kvitové (DP výzkum u     zaměstnavatelů) a Bc. Michaely Vašků (BP "Journey from Illness")
  c) prezentace výstupů z obou krátkodobých mezinárodních stáží v Nizozemsku v roce     2012 s názvem "Jak pracují duševně nemocní v Nizozemsku" - poznatky z     organizací Philips, Relim, Fashion with a mission, Crazy on work, UWV, De Boei,     Risse Group a De Boei v podání členů týmů projektu, shrnutí systémových výstupů     stáží
  d) prezentace ředitele psychiatrické léčebny Prim. MUDr. Petra Možného na téma     strategie reformy psychiatrické péče v České republice
  e) diskuse s účastníky informativního workshopu
  f) natáčení rozhovorů se členy realizačního týmu ke zpracování videoreportáží za     účelem medializace obsahu projektu a cílové skupiny a archivace pro další využití


© Iskérka / hosting Valachnet / titulní foto Fotografický herbář