Iskérka, sociální centrum denních aktivit

Centrum na podporu duševního zdraví - Rožnov pod RadhoštěmCíle a organizační struktura

Charakteristika a hlavní cíl projektu:
Projekt je zaměřen na cílovou skupinu osob s chronickým duševním onemocněním, která je v České republice jednou z nejvíce opomíjených skupin ohrožených sociální exkluzí. Stigmatizace těchto osob, chybějící sociální služby a další problémy spojené s cyklickým charakterem nemoci vytváří závažné bariéry vstupu na trh práce a motivace k pracovnímu uplatnění.

Zatímco v České republice byl pacient s psychiatrickou diagnózou donedávna jen součástí ústavní a ambulantní péče a sociální služby zajišťující adaptaci do běžného sociálního prostředí jsou stále nedostatečné, Nizozemsko buduje svůj systém více než 40 let a disponuje tak obrovským potenciálem zkušeností i osvědčených metodik. Partnerská organizace projektu Stichting De Boei se sídlem v Eindhovenu je uznávanou nizozemskou organizací s progresivními metodami aktivizace uživatele, které se daří uplatňovat také v českých podmínkách.

Cílem projektu je vytvořit inovativní komparativní produkty (úvodní srovnávací studii, případovou studii českých uživatelů služeb a česko-nizozemskou srovnávací analýzu) a s využitím poznatků ze stáží v Nizozemsku i České republice zpracovat tzv. manuály zaměstnanosti, které navrhnou řešení zjištěných problémů včetně návrhů systémových změn potřebných k podpoře zaměstnávání osob s duševním onemocněním v České republice.

Projekt využívá inovativních cílů i prostředků. Klíčovou inovací je aktivní zapojení uživatele, který se sám podílí na řešení svého problému, z pasivního uživatele se stává aktivním řešitelem a přispívá tak "zezdola" k návrhům systémových změn. V rámci projektu v období leden 2011 až prosinec 2013 bude realizováno 13 klíčových aktivit projektu a proběhne 6 krátkodobých mezinárodních stáží, vstupní seminář a závěrečná mezinárodní konference s prezentací výstupů, které budou rovněž publikovány.

Projekt spolupracuje s psychiatrickými léčebnami v Kroměříží a Eindhovenu, s partnerskou organizací De Boei a nizozemskými experty, s úřady práce a firmami v České republice i v Nizozemsku a s dalšími subjekty, které zajistí odbornost a širokou informovanost. Za účelem zajištění kontinuity projektu bude posouzena možnost založení česko-nizozemského centra podpory, poradenského a koordinačního centra s cílem dalšího předávání NL know-how v ČR.

Dílčí cíle projektu:
1. Úvodní srovnávací studie českého a nizozemského systému poskytování sociálních služeb osobám s duševním onemocněním s cílem vytvořit základ pro srovnávací kontext dalších komparativních produktů.

2. Případová studie českých uživatelů (narativní výzkum) ve spolupráci s Psychiatrickou léčebnou v Kroměříži za účelem identifikace typových problémů cílové skupiny ve vztahu k bariérám pracovního uplatnění.

3. Srovnávací analýza s návrhy konkrétních možností řešení identifikovaných problémů, která bude vycházet ze zkušeností nizozemských uživatelů a metodik zahraničního partnera Stichting De Boei z Eindhovenu.

4. Zpracování manuálů zaměstnanosti v aktivní spolupráci s uživateli, úřadem práce a zaměstnavateli s cílem zajištění aplikovatelnosti česko-nizozemských návrhů v českých podmínkách ve struktuře:
a) CO zvládneme
b) JAK nás zaměstnáte
c) PROČ musíme změnit systém
d) KDE s námi ušetříte.

5. Široká informovanost a diskuse se zapojením odborníků i tvůrců politik, prolnutí systémového know-how s praxí.

6. Organizace tří mezinárodních stáží s workshopy v Nizozemsku a tří mezinárodních stáží a dalších workshopů v České Republice, vstupní mezinárodní seminář a závěrečná mezinárodní konference.

7. Prověření podmínek pro založení česko-nizozemského centra podpory.

Využitelnost výstupů:
Výstupy projektu budou využitelné:

a) pro cílovou skupinu osob s chronickým duševním onemocněním
b) pro úřad práce v rámci uplatňování aktivní politiky zaměstnanosti
c) k optimalizaci systému poskytování soc. služeb v ČR s dopadem na další cílové     skupiny
d) k vybudování místní a mezinárodní sítě partnerů pro návaznou spolupráci

Klíčové aktivity projektu:
A01 Řízení a administrace projektu
A02 Budování a rozšiřování sítě spolupracujících subjektů
A03 Průběžná koordinace aktivit, sjednocení postupu partnerů a jazyková koordinace
A04 Úvodní srovnávací studie českého a nizozemského systému poskytování sociálních
       služeb
A05 Zpracování metodiky sběru a zpracování dat pro účely případové studie
A06 Případová studie českých uživatelů - sběr a zpracování dat, interpretace výstupů
A07 Identifikace typových problémů a praxe jejich řešení v Nizozemsku
A08 Od případové studie ke srovnávací analýze
A09 Spolupráce s ÚP a zapojení uživatelů do tvorby manuálů pro jejich zaměstnávání
A10 Krátkodobé mezinárodní stáže a workshopy v Nizozemsku a České republice
A11 Příprava založení česko-nizozemského centra podpory
A12 Vzdělávání, externí poradenství a supervize
A13 Spolupráce se zaměstnavateli

Inovativnost projektu:
1. Uživatelé se aktivně podílejí na identifikaci svého problému a připravují podněty pro návrhy systémových změn (manuály zaměstnanosti). Důležité jsou nejen výsledné výstupy, ale také samotný proces, který bude hrát velkou roli při destigmatizaci cílové skupiny a může být použit jako pilotní.

2. Inovativní je cíl projektu (navrhnout řešení problému bariér vstupu na trh práce u jedné z nejohroženějších skupin) i prostředek jeho dosažení (aktivizace uživatele, který se stává odborníkem-řešitelem).

3. Budou použity nástroje interaktivní výměny informací a know-how se zapojením odborníků i tvůrců politik - 6 krátkodobých mezinárodních stáží s workshopy, školení, mezinárodní seminář a výstupní konference.

4. Je plánována řada inovativních produktů - srovnávací studie systémů, případová studie klientů, srovnávací analýza, manuály zaměstnanosti.

5. Využití zkušeností klientů ve spolupráci se špičkovými odborníky umožní pragmatický inovativní přístup "zezdola" při řešení systémových problémů.

6. Využití zkušeností nizozemského sociálního systému, který prošel 40letým vývojem, umožní lépe posoudit klady i zápory současného českého systému a poučit se z chyb předchozích nizozemských modelů.

7. Spojení špičkové expertízy a systémového poradenství s praktickými zkušenostmi žadatele (Iskérka) a NL partnera (De Boei) umožní maximální prolnutí teorie s praxí.

8. Návaznost na dosavadní spolupráci s partnerem De Boei a nizozem. experty umožní zúročit dosavadní výsledky a zajistit kontinuitu předchozích projektů.

9. Využití inovativních metod aktivizace uživatele v Nizozemsku a jejich adaptace v českém prostředí umožní navrhnout globální řešení problému vstupu cílové skupiny na trh práce v ČR s možností jejich pilotního uplatnění.

10. Široká základna spolupracujících subjektů umožní multidisciplinární přístup a prolnutí problematiky poskytovaných sociálních služeb se zdravotní složkou péče, které jsou u osob s duševním onemocněním neoddělitelné.

Organizační struktura a kontakty:
Organizační struktura projektu

Kontakty


© Iskérka / hosting Valachnet / titulní foto Fotografický herbář