Iskérka, sociální centrum denních aktivit

Centrum na podporu duševního zdraví - Rožnov pod RadhoštěmRealizované aktivity v roce 2011

Projekt „S uživateli sociálních služeb a nizozemskou expertízou k systémovým změnám"
V roce 2011 byla zahájena realizace tříletého projektu financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Došlo k vytvoření organizační struktury, výběru pracovníků projektu a rozdělení kompetencí.

V projektu jsme v roce  2011 dále organizovali  informativní  a  školící  workshopy a dvě mezinárodní stáže, z toho jednu v ČR a dvě v Nizozemsku.

 • ÚVODNÍ SCHŮZKA K  NOVĚ  REALIZOVANÉMU  PROJEKTU  se uskutečnila 7. 3. v prostorách Iskérky. Zúčastnili se jí uživatelé Iskérky i její zaměstnanci. Účastníci workshopu  byli seznámeni s náplní a záměry projektu. Uživatelům byla nabídnuta možnost osobně se do projektu zapojit, a to v roli člena expertního týmu, poradce, případně osoby, která  si  přeje  být o  průběhu  projektu  informována.  Obsah,  cíle a harmonogram projektu představila Ing. Alena Vašků - manažerka projektu, organizační strukturu projektu představila Bc. Jana Nožičková - sociální pracovnice. Závěr byl věnován diskuzi a dotazům.

   

 • Fotografie z akce zde...


 • PRVNÍ KRÁTKODOBÁ MEZINÁRODNÍ STÁŽ S WORKSHOPY V ČR A MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ S ÚČASTÍ NIZOZEMSKÝCH EXPERTŮ, 28. 3. - 3. 4. 2011

  Na konci března 2011 proběhla první krátkodobá mezinárodní stáž v České republice za účasti čtyř nizozemských expertů (pracovníků De Boei a léčebny GGzE Eindhoven) a českého realizačního týmu.  Účelem stáže byla iniciace spolupráce klíčových aktérů a organizace úvodního mezinárodního semináře. V rámci stáže se uskutečnil dne 29. 3. 2011 v Rožnově p. R. workshop s uživateli "Ozdravení versus rehabilitace - můžeš se ozdravit" lektorovaný dvěma zástupci De Boei Eindhoven s cílem aktivovat uživatele. Dále dne 31. 3. 2011 proběhla návštěva Psychiatrické léčebny   v   Kroměříži, jejíž součástí   byla   prohlídka areálu   léčebny   a  diskuse s ředitelem Prim. MUDr. Možným a pracovníky léčebny. Dne 1. 4. 2011 nizozemští experti prezentovali inovativní metody podpory cílové skupiny na vstupním mezinárodním semináři projektu konaném na hotelu Eroplán.
  Program semináře byl následující:

  a)  Zahájení zástupcem města Rožnov p. R., seznámení s cíli a účastníky projektu
  b)  Prezentace "Zná duševní nemoc viníka?" - PhDr. Daniela Pupíková, klinická      psycholožka a psychoterapeutka, PL Kroměříž
  c) "Filozofie   a  aktivizační programy   De Boei" -   Hans Marechal, manažer De Boei,      a Dorien Verhagen, koordinátorka Rady uživatelů De Boei, Eindhoven
  d) "Psychiatrická léčebna - dům hrůzy či oáza klidu a míru?" - Prim. MUDr. Petr      Možný, ředitel PL Kroměříž
  e) "Bariéry vstupu osob s duševním onemocněním na trh práce v kontextu českého      a nizozemského sociálního systému" - Ing. Alena Vašků, manažerka/metodička      projektu
  f)  "Perspektivy integrované komunitní péče a inovativní projekty psychiatrické kliniky      GGzE Eindhoven" - Klaas Schilder, manažer GGzE Services BV, a Christ      Wesenbeek, manažer klientských programů a iniciativ GGzE
  g)  Diskuse, závěr

  Seminář se setkal s velkým ohlasem a zájmem o účast (celkem 70 osob). Účastnici byli z řad uživatelů sociálních služeb, zástupců města Rožnov, Otrokovice a dalších obcí regionu, Radní Zlínského kraje pro sociální oblast, zástupců sociálních odborů městských úřadů, Charity, Modrého kříže, nestátních neziskových organizací, psychiatrické ambulance i zástupců médií. V závěru stáže bylo na výstupním hodnotícím workshopu diskutováno zadání úvodní srovnávací studie a metodiky zpracování případové studie. Byl odsouhlasen další postup a definovány úkoly členů mezinárodního řídícího týmu.

   

 • Fotografie z akce zde...


 • WORKSHOP S NÁZVEM "DE BOEI - RECOVERY VERSUS REHABILITATON" (OZDRAVENÍ VERSUS REHABILITACE), ROŽNOV P. R., 29. 3. 2011

  Dne 29. března 2011 proběhl školící Workshop De Boei "Recovery Versus Rehabilitation" ("Ozdravení versus rehabilitace") v budově Iskérky - o.s. v Rožnově pod Radhoštěm. Hlavními přednášejícími byli Hans Marechal - ředitel partnerské organizace De Boei a Dorine Verhagen - koordinátorka účasti klientů v De Boei. Náplní workshopu bylo představení filosofie De Boei a motivace k aktivnímu přístupu při vypořádání se s nemocí, obnova a budování nových společenských a pracovních rolí. Workshop byl pojat interaktivně, účastníci odpovídali na dotazy přednášejících a byli součástí práce na tématu.

   

 • Fotografie z akce zde...


 • ŠKOLENÍ NA TÉMA "NARATIVNÍ VÝZKUM, PŘÍPADOVÉ STUDIE AJ. VÝZKUMNÉ METODY PŘI ZJIŠŤOVÁNÍ POTŘEB KLIENTŮ", ROŽNOV P. R., 17. 6. 2011

  Školení proběhlo pod vedením socioložky Doc. PhDr. Kutnohorské. Účastníci byli seznámeni s principy metody narativního výzkumu, která se zaměřuje na formulování cílených dotazů z historie klienta, současnosti i jeho budoucích přání. Tato metoda sloužila ke zjištění problémů i silných stránek cílové skupiny ve vztahu k zaměstnávání a pracovní motivaci. Uživatelům - respondentům přinesla tato metoda možnost sebereflexe, lepšího náhledu na svou vlastní situaci. Část členů týmu uživatelů byla proškolena také pro roli výzkumníků. Doc. Kutnohorská představila principy metodiky a předvedla praktické ukázky výstupů výzkumu z jiných projektů. Školení bylo určeno primárně pro členy realizačního týmu projektu a členy týmu expertních klientů. Přizváni byli všichni zaměstnanci - pracovníci Iskérky, které tato tématika zaujala.

   

 • Fotografie z akce zde...


 • KURZ INTERAKTIVNÍ KOMUNIKACE S LEKTORKOU IRENOU SWIECICKI, ROŽNOV P. R., 13. - 14. 7. 2011

  Ve dnech 13. a 14. července proběhl kurz interaktivní komunikace pro členy týmu expertních klientů a další členy realizačního týmu. Účastníci byli seznámeni se zásadami správné prezentace a praktickými metodami odbourání stresu a trémy při prezentování před publikem. Součástí kurzu byl rozbor prezentačních situací na základě vystoupení jednotlivých účastníků monitorovaných videozáznamem. Lektorka Swiecicki zařadila také praktickou ukázku bioenergetických cvičení, která si účastníci mohli aktivně vyzkoušet.

   

 • Fotografie z akce zde...


 • DRUHÁ KRÁTKODOBÁ MEZINÁRODNÍ STÁŽ, NIZOZEMSKO, 25. - 30. září 2011

  proběhla pro české realizátory v nizozemských organizacích Stichting de Boei a GGzE Eindhoven s cílem poznat odlišnosti CZ a NL systému poskytování sociálních služeb pro cílovou skupinu v praxi a sjednotit postup při zpracování případové studie. V rámci stáže byly prezentovány následující programy aktivizace a zaměstnanosti De Boei a GGzE, workshopy a školení:

  a)  prezentace projektu Kontakt (De Boei)
  b)  prezentace Programu participace klientů (Christ Wesenbeek)
  c)  prezentace Programu dlouhodobé péče GGzE (Dr. Kleppe)
  d)  workshop v Centru pro osoby s psychotickým onemocněním (Peter Damen)
  e)  školící workshop Case management (případový management - inovace v      psychiatrické péči) pod vedením Jos van Gervena dne 27. 9. 2011
  f)   aktivizační projekty De Boei v areálu léčebny GGzE (Green project, Boei Plazza)
  g)  jednání se členy Správní rady GGzE
  h)  Narativní předvýzkum s klienty De Boei, natáčení rozhovorů
  i)   workshop s představiteli města Eersel k problematické péči o osoby s psychickým      onemocněním v Nizozemsku - úloha státu, role obcí, zapojení dobrovolníků
  j)   návštěva farmy zaměstnávající uživatele služeb, narativní předvýzkum, rozhovory
  k)  stáž v organizaci Housing cooperation (sociální byty pro OZP, program      společenské odpovědnosti firem)
  l)   návštěva centra denních aktivit De Boei v Eersel
  m) prezentace dosavadních výstupů projektu se zapojením účastníků na české i      nizozemské straně, reflexe získaných podnětů vůči české problematice, pohled      "psychiatra i uživatele" (účastníky stáže byl také ředitel a psychiatr psychiatrické      léčebny v Kroměříži MUDr. Možný a uživatelka služeb - zástupkyně týmu      expertních klientů).
 • INFORMATIVNÍ WORKSHOP K PROJEKTU, ROŽNOV P. R., 16. 12. 2011

  Dne 16. prosince 2011 proběhl informativní workshop k mezinárodnímu projektu nazvaný "Jak vidí péči o duševní zdraví v Nizozemsku pan primář Možný, ředitel Psychiatrické léčebny v Kroměříži, a naši uživatelé". Byly předneseny výstupy realizace 1. roku projektu manažerkou Alenou Vašků a vedoucí týmu expertních uživatelů Janou Nožičkovou (prezentace "Co se zvládlo za rok práce na projektu"). Členové expertního týmu uživatelů seznámili účastníky s dosavadními výstupy z narativního výzkumu prováděného u uživatelů služeb (prezentace Narativní výzkum aneb případová studie uživatelů). Do workshopu se zapojil také Prim. MUDr. Petr Možný, ředitel Psychiatrické léčebny v Kroměříži, který spolu s členkou expertního týmu Danou Mičolovou prezentoval informace na téma "Nizozemsko očima psychiatra i uživatele".

   

 • Fotografie z akce zde... 

© Iskérka / hosting Valachnet / titulní foto Fotografický herbář