Iskérka, sociální centrum denních aktivit

Centrum na podporu duševního zdraví - Rožnov pod RadhoštěmFINANČNÍ DOTACE 2016

Pověření k k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu zde.

 

Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji

 

Registrační číslo projektu:

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002776

 

Program:

Operační program Zaměstnanost (OPZ)

 

Prioritní osa:

2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

 

Investiční priorita:

2.1 - Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti

 

Období realizace:

7/2016 - 6/2020

 

Celkový rozpočet:

459 549 999,30 Kč

 

Stručný obsah:

Projekt se zaměřuje na zvýšení dostupnosti a kapacity vybraných druhů ambulantních a terénních sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením a ohrožené rodiny s dětmi (osobní asistence, sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi). Jedná se zejména o služby, které úzce navazují na probíhající procesy transformace v oblasti péče o ohrožené děti a transformace pobytových zařízení sociílní péče pro osoby se zdravotním postižením.

 

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je podpořit rozvoj 4 druhů sociálních služeb na území Zlínského kraje do konce roku 2019 a současně podpořit zvyšování kvality poskytovaných služeb prostřednictvím evaluace.

Vybranými druhy sociálních služeb jsou: osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace (pouze ambulantní a terénní forma) a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

 

Dílčí obecné cíle projektu zahrnují:

- zajištění dostupnosti a efektivity vybraných sociálních služeb;

- podporu vybraných služeb v návaznosti na rozšíření kapacit sítě v místech, kde žijí osoby ohrožené sociálním vyloučením;

- zvýšená prostupnosti služeb a uvolňování kapacit pro nově potřebné zájemce o službu;

- pomoc vybraným cílovým skupinám (osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi - osoby pečující o malé děti a rodiče samoživitelé) při jejich integraci do společnosti, zejména při vstupu nebo návratu na trh práce.

 

Cílové skupiny:

-          Osoby se zdravotním postižením

-          Osoby pečující o malé děti

-          Rodiče samoživitelé

 

Aktivity projektu

  1. Zajištění dostupných a rozvíjejících se sociálních služeb návazných na probíhající transformační procesy v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením, tak transformační procesy v systému péče o ohrožené rodiny s dětmi.
  2. Zajištění evaluačního procesu, spojeného s mapováním, metodickou podporou a hodnocením každé služby ve vztahu ke službou řešeným problémům a potřebám vybraných uživatelů služeb. Tuto aktivitu budou doprovázet workshopy, jež se stanou vhodným prostředím pro výměnu příkladů dobré praxe mezi poskytovateli služeb a dalšími odborníky.


Pověření k k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu zde.


Finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje z programu ZAJIŠTĚN Í DOSTUPNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE PRO ROK 2016 číslo: D/0212/2016/SOC

Finanční podpora ve výši 1 668 300,- Kč je učena na úhradu nákladů spojených se základními činnostmi sociální služby na období 1.1.2016 - 31.12.2016. Dotace je poskytnuta na základě Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.

zlinsky kraj


Dotace z rozpočtu Sdružení Mikroregion Rožnovsko

Finanční podpora (vyrovnávací platba) ve výši 500 000,- Kč je určena na poskytování sociální služby Sociální rehabilitace. Poskytnutá dotace je určena ke krytí rozdílu mezi uznatelnými náklady, které vzniknou v souvislosti s poskytováním sociální služby na území Mikroregionu nebo prokazatelně pro občany členů Mikroregionu. Dotace je poskytnuta na základě Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.


Dotace z rozpočtu Sdružení Mikroregion Rožnovsko

Dotace ve výši 30 000,- Kč je určena na projekt "Týdny pro duševní zdraví" (TDZ), jehož cílem je zprostředkovávat široké veřejnosti informace o duševním zdraví, duševních nemocech a přispívat ke zlepšení postoje k duševně nemocným, snižovat stigmatizaci nemocných, jejich blízkých a celého oboru péče o duši. Programy budou probíhat v září a v říjnu v Rožnově pod Radhoštěm. Součástí TDZ je dvouměsíční výstava Malby, fučby, tisky a koláže Zdeňka Šimůnka v prostorách Městské knihovny v Rožnově. Uspořádáním akce se připojujeme k celorepublikové akci Týdny pro duševní zdraví.


Neinvestiční dotace z rozpočtu města Frenštát pod Radhoštěm

Účelová neinvestiční dotace ve výši 3 000,- Kč je určena na poskytování služby Sociální rehabilitace ambulantní a terénní formou lidem s duševním onemocněním z ORP Frenštát pod Radhoštěm v roce 2016.


Neinvestiční dotace z rozpočtu města Zubří

Finanční dotace ve výši 35 000,- Kč je určena k pokrytí části mzdových nákladů pracovníků v přímé péči, kteří poskytují službu sociální rehabilitace ambulantní a terénní formou dospělým lidem s duševním onemocněním z města Zubří v roce 2016.


Neinvestiční dotace z rozpočtu obce Zašová

Finanční dotace ve výši 6 000,- Kč je určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociální rehabilitace. Dotace je poskytnuta na základě Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.


Neinvestiční dotace z rozpočtu obce Mořkov

Finanční dotace ve výši 11 900,- Kč je určena na částečnou úhradu mzdových nákladů pracovníků v přímé péči, kteří poskytují přímou podporu klientovi v Mořkově. Dotace je poskytnuta na základě Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.


DARY OBCÍ 2016

Obec Poličná

Finanční dar ve výši 5 000,- Kč je určen na sociální rehabilitaci občana obce Poličná.


Obec Leskovec

Finanční dar ve výši 2 000,- Kč na činnost organizace. Dar je poskytnut na základě Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.


Rok 2015

Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2015

Účelová státní dotace z rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2015 byla poskytnuta ve výši 1 645 100,- Kč k financování běžných výdajů, souvisejících s poskytováním základních činností sociálních služeb, které jsou v souladu s Akčním plánem pro rok 2015.


zlinsky kraj

 


Programová podpora - Program V - Částečná úhrada provozních nákladů NNO poskytujících sociální služby

Finanční prostředky ve výši 370 000,- Kč byly poskytnuty z rozpočtu města Rožnov p. R. k dorovnání rozdílu mezi schválenými finančními prostředky pro optimální zajištění poskytovaných služeb na rok 2015.


 


Vybavení a rozvoj tiskařské dílny

Společnost Siemens poskytla finanční dar ve výši 35 000,- Kč na pořízení nástrojů, pomůcek a speciálních materiálů k rozšíření kapacity a tvůrčích možností tiskařské dílny. Projekt inovace výbavy účelně navazuje na stávající mobiliář dílny, jehož kreativní využití pro rehabilitační cíle se osvědčuje již mnoho let.


https://www.cee.siemens.com/.../reg-podpora-projekty.aspx

 


Týdny pro duševní zdraví

Grant výši 40 000,- Kč byl poskytnut z rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm na realizaci programů, které jsou zaměřeny na osvětu veřejnosti a destigmatizaci lidí s duševním onemocněním. Akce budou probíhat v září a v říjnu v Rožnově pod Radhoštěm. Součástí programu je osvětová kampaň na náměstí, výstava maleb klientky, trpící duševním onemocněním "Veskrze pozitivní výstava", benefiční koncert Beaty Bocek, představení Divadla Malého kjogenu z Brna, přednášky, besedy aj. Uspořádáním akce se připojujeme k celorepublikové akci Týdny pro duševní zdraví, které se konají každoročně v září a v říjnu nejen v naší zemi.


 


Dobročinný kelímek Charity Pot pro Iskérku

Kosmetická firma LUSH, která je v kosmetice symbolem etického přístupu ke všem živým tvorům a planetě Zemi, podpořila v rámci svého charitativního projektu Charity Pot projekt naší organizace Týdny pro duševní zdraví částkou ve výši 23 600 Kč. Smyslem projektu je bořit mýty o osobách, které mají duševní problémy či jsou v psychiatrické péči.


Lush

Víčko

 


Rok 2014

Zapojení peer konzultantů do péče o duševně nemocné (2012 - 2014)

Cílem projektu je zapojení pracovníků s vlastní zkušeností s duševní poruchou - tzv. peer konzultantů (dále jen PK) - do systému péče o duševně nemocné, které povede k podpoře zaměstnávání duševně nemocných a zkvalitnění samotného systému péče. Zároveň projekt poukáže na to, kdo jsou PK, a vzbudí zájem poskytovatelů péče o osoby s duševním onemocněním o zapojení PK do svých pracovních týmů. Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

ESFCR

 

http://www.cmhcd.cz/prenos-inovaci.html

 


 

Programová podpora - Program V - Částečná úhrada provozních nákladů NNO poskytujících sociální služby

Finanční prostředky ve výši 480 000,- Kč byly poskytnuty z rozpočtu města Rožnov p. R. k dorovnání rozdílu mezi schválenými finančními prostředky pro optimální zajištění poskytovaných služeb na rok 2014.

 

roznov

 


Rok 2013

Projekt – "Sociální centrum denních aktivit Iskérka"

Denní centrum poskytuje službu "sociální rehabilitace". Služba je určena dlouhodobě duševně nemocným lidem starším 18 let a pomáhá jim v návratu do běžného života. Projekt byl podpořen z prostředků MPSV 614.000,- Kč, města Rožnov p.R. 250.000,- a Zlínského kraje 196.000,- Kč.

mpsv roznov zlinsky kraj


Projekt "Týdny pro duševní zdraví"

Tento projekt je součástí celorepublikové akce, jejímž smyslem je co nejvíce informovat veřejnost o problematice duševních nemocí, mentální hygieně jako prevenci duševních onemocnění. Tento projekt byl podpořen z prostředků Města Rožnov p. R. částkou 20.000, - Kč.

roznov Více na Týdny pro duševní zdraví 


Projekt "Adopce na dálku"

V červnu 2008 jsme se zapojili do projektu pomoci, který organizuje Arcidiecézní Charita Praha. Podporujeme dívku Aishwaryu z Indie, ze státu Karnaka. Prostředky získáváme prodejem vlastních výrobků z Rukodílny.

Více o vzniku projektu zde...


© Iskérka / hosting VALACHNET / titulní foto Fotografický herbář